Trang chủ / Thị trường / Bảo hiểm / Bảo hiểm Bảo Long giảm 37% lợi nhuận trong quý 2

Bảo hiểm Bảo Long giảm 37% lợi nhuận trong quý 2

Kết quả kinh doanh trong quý 2/2021 của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) sụt giảm đáng kể nhưng tính chung lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng 31% so với cùng kỳ, đạt gần 63 tỷ đồng.

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2 tăng 12% so với cùng kỳ, đạt gần 266 tỷ đồng nhờ doanh thu phí bảo hiểm tăng 13%, đạt 363 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 17%, ghi nhận gần 181 tỷ đồng, chủ yếu là do tổng chi phí bồi thường tăng 42%.

Kết quả, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt gần 85 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 35.3% lên xuống còn 31.9%.

Về hoạt động tài chính, BLI ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quý 2 đạt hơn 29 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ. Đồng thời, BLI hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán ít hơn 19 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Điều này dẫn đến lợi nhuận hoạt động tài chính quý 2 hơn 29 tỷ đồng, giảm 38% so cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đi ngang nhưng lợi nhuận hoạt động tài chính của BLI giảm đáng kể nên lợi nhuận trước và sau thuế của BLI cùng giảm 37% so với cùng kỳ, lần lượt còn gần 27 tỷ đồng và 22 tỷ đồng.

Tuy kết quả kinh doanh quý 2 giảm mạnh, nhưng tính chung cho nửa đầu năm, BLI lãi sau thuế gần 63 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ nhờ kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng mạnh.

Năm 2021, BLI đặt mục tiêu đạt 85 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 24%, trong khi dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 27%, còn hơn 61 tỷ đồng.

So với kế hoạch này, BLI đã vượt 82% chỉ tiêu lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BLI âm gần 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 16 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tiền chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của BLI giảm 6% so với đầu năm, còn gần 2,146 tỷ đồng.Trong đó, giảm mạnh nhất là khoản đầu tư tài chính dài hạn (-91%), còn 18 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 9% so với đầu năm, còn 1,434 tỷ đồng, chiếm 67% tổng nguồn vốn, chủ yếu nằm ở phần dự phòng nghiệp vụ gần 1,038 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm.

Nguồn: Khang Di (FILI)